Leraar wijst

Inburgeren: hoe moet dat?

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dat moet van de regering, dat staat in de wet Inburgering. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen.

Deze website is voor u als u na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden. Of als u wilt naturaliseren.

Was u al vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig? Dan moet u naar een andere site.

U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet u het inburgeringsexamen halen. U krijgt van DUO een brief waarin staat wanneer de inburgeringstermijn begint.

Asielmigranten

 • Download

 • Description

  Integration in the Netherlands is learning the Dutch language and learning about The Netherlands.

  First, you have applied for asylum at the Immigration and Naturalisation Service and you have registered at your municipality. Through the municipality you have received a citizen service number. You have received a letter from DUO that says you are obligated to integrate. It is your own responsibility and you have to arrange your integration yourself. Of course you can ask for help from a friend or a volunteer. You have 3 years to pass the  integration exam. So start on time with your integration.

  What do you have to do?

  First apply for a DigiD, that is a code that you need to arrange online affairs with the Dutch Government. After the application you will receive a letter with your DigiD-code. With your DigiD-code you can log in on My Integration, there you can arrange your integration yourself. The integration course costs money. At the website My Integration. You can apply to borrow money for the integration course. Through the link on the website inburgeren.nl you can find schools you can borrow money for. If you signed up for a school you can attend class. Through My integration you will find which exams you need to apply for. You can also sign up for the exams there.

  You are taking the exam.

  If you fail the exam you can try again. If you pass within three years you prevent a fine and you don’t have to pay back the borrowed money. If you pass the exam you will get a diploma from DUO.

De meeste inburgeraars zijn asielmigrant. Sommige regels zijn voor asielmigranten anders dan voor andere inburgeraars.

Inkomen telt niet bij lenen

Asielmigranten kunnen lenen voor de cursus en het examen. Het maakt niet uit hoeveel geld ze verdienen. Meer: Hoeveel mag u lenen?

Niet terugbetalen

Asielmigranten hoeven de lening niet terug te betalen, als ze op tijd inburgeren. Meer: Terugbetalen

School en leren

Foto school en leren

Naar school

U kunt op een school een inburgeringscursus doen. Op de inburgeringscursus leert u Nederlands. En u leert over wonen en werken in Nederland. Als u genoeg geleerd hebt, kunt u het inburgeringsexamen doen. Naar school gaan is veel beter dan zelf leren. De kans om te slagen is groter. DUO heeft geen boeken om zelf te leren voor het examen. DUO heeft wel oefenexamens.

Een school kiezen

Ga naar de site Blik op Werk als u een school wilt kiezen. Daar staat een lijst met goede scholen. Kies een school uit de lijst, dat heeft voordelen:

 • Alleen voor die scholen uit de lijst kunt u geld lenen van DUO. Voor andere scholen kunt u géén geld lenen van DUO.
 • Wie niet op tijd klaar is met inburgeren krijgt een boete. De boete is lager voor wie de cursus deed op een goedgekeurde school.

Inburgeringsplicht

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat op welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden. Het is belangrijk of u vóór of na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden. In de brief staat dat u 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (de inburgeringstermijn).

Inburgeren kan op 2 manieren. Met het inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2.

Inburgeringsexamen

Inburgeren met het inburgeringsexamen

 • Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet u 5 examens doen voor het inburgeringsexamen. U moet voor alle 5 examens slagen.
 • Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan moet u 6 examens doen voor het inburgeringsexamen. U moet voor alle 6 slagen.
 • Werd u na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig, dan moet u voor 7 examens slagen.

U moet voor alle examens slagen. Weet u niet zeker welke examens u moet doen? Kijk dan in Mijn Inburgering.


Vóór 2015 Na 2015 Vanaf 1 oktober 2017
Lezen Lezen Lezen
Luisteren Luisteren Luisteren
Schrijven Schrijven Schrijven
Spreken Spreken Spreken
Kennis Nederlandse Maatschappij Kennis Nederlandse Maatschappij Kennis Nederlandse Maatschappij

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt


Traject participatieverklaring

Staatsexamen NT2

Inburgeren met Staatsexamen NT2

U kunt ook inburgeren met het Staatsexamen NT2 in plaats van het inburgeringsexamen. U leert dan Nederlands op een hoger niveau. Het Staatsexamen NT2 doet u als u een beroepsopleiding wilt doen of als u wilt gaan studeren. Ook als u opgeleid bent voor een baan op een middelbaar of hoger niveau kunt u het Staatsexamen NT2 doen.

 • Werd u vóór 2015 inburgeringsplichtig? Dan hoeft u alleen het Staatsexamen NT2 te doen. Hebt u het NT2-diploma? Dan bent u ingeburgerd.
 • Werd u na 1 januari 2015 inburgeringsplichtig? Dan doet u naast het Staatsexamen NT2 nog 2 examens. Het examen Kennis Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Slaagt u voor de examens, dan krijgt u het inburgeringsdiploma. Uw NT2-diploma krijgt u ook.
 • Werd u ná 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig? Dan moet u het Staatsexamen NT2, het examen Kennis Nederlandse Maatschappij en het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt doen. Ook moet u het traject participatieverklaring goed af sluiten.

Als u in 1 keer slaagt voor alle onderdelen, krijgt u het NT2-diploma. Slaagt u niet in 1 keer? Dan krijgt u voor de onderdelen waarvoor u wel geslaagd bent een certificaat. Als u voor alle 4 de onderdelen een certificaat heeft, moet u deze zelf inwisselen voor het NT2- diploma. Het inwisselen van de certificaten kost tijd. U moet uw certificaten zo snel mogelijk inwisselen voor het diploma. Anders kunt u een boete krijgen.


Weet u niet zeker welke examens u moet doen? Kijk dan in Mijn Inburgering.

Vóór 2015 Vanaf 2015 Vanaf 1 oktober 2017
Staatsexamen NT2 Staatsexamen NT2 Staatsexamen NT2
Kennis Nederlandse Maatschappij Kennis Nederlandse Maatschappij
Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Traject participatieverklaring

Wilt u meer weten over het Staatsexamen NT2? Kijk dan op de site van DUO.

U kunt oefenexamens NT2 maken op staatexamensnt2.nl

Geen examen doen

Wel of niet inburgeren

U moet inburgeren. Maar soms is het niet nodig om examen te doen. Bijvoorbeeld omdat u al heel lang in Nederland woont. Of omdat u al een diploma hebt. Of omdat u het inburgeringsexamen niet kunt halen.

Wel examen doen

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat dat u inburgeringsplichtig bent. In de brief staat ook hoelang u de tijd krijgt om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze inburgeringstermijn moet u uw inburgeringsexamen halen.

Niet examen doen

Soms hoeft u helemaal geen examen te doen. Dat heet een ontheffing. Soms hoeft u een examen of meerdere examens niet te doen. Dat heet een vrijstelling. U moet een vrijstelling of een ontheffing zelf aanvragen.

Vrijstelling

Hebt u al een Nederlands diploma? Of doet u een opleiding in het Nederlands? Dan hoeft u misschien 1 examen of meerdere examens niet te doen. U krijgt dan vrijstelling. Dit geldt ook voor scholieren. Wilt u een vrijstelling? Stuur dan het formulier voor vrijstelling op. DUO beslist of u een vrijstelling krijgt. Het formulier staat hieronder.

Aanvraag vrijstelling van de inburgeringsplicht (opent in nieuw venster) (106Kb, pdf)

Ontheffing van de inburgeringsplicht

Wilt u ontheffing van uw inburgeringsplicht aanvragen? Ontheffing krijgen kan op drie manieren:

 1. U kunt ontheffing krijgen als u genoeg hebt gedaan om in te burgeren. Dat heet aantoonbaar geleverde inspanning. Dat kan pas een half jaar voor uw inburgeringstermijn stopt.
 2. Ontheffing kan ook als u goed genoeg bent ingeburgerd.
 3. Een derde reden voor ontheffing kan uw medische situatie zijn.

1. Aantoonbaar geleverde inspanning

Ontheffing vanwege aantoonbaar geleverde inspanningen kan op 2 manieren. U moet aan de voorwaarden voldoen.

 • Hebt u een inburgeringscursus gedaan? Dan moet u voldoen aan de volgende 2 voorwaarden.
  1. U hebt minimaal 600 uur een inburgeringscursus gedaan. Alleen een school op de site Blik op Werk telt.
  2. U hebt 4 keer of vaker geprobeerd om de examens (op taalniveau A2) te halen.
 • Hebt u een alfabetiseringscursus gedaan? Dan moet u voldoen aan de volgende 2 voorwaarden.
  1. U hebt minimaal 600 uur een alfabetiseringscursus gedaan. Alleen een school op de site Blik op Werk telt.
  2. U moet laten zien of u kunt lezen of schrijven.
  Dit moet u laten zien door een toets te maken bij DUO.
  De toets kost € 150,-. DUO beslist of u de toets mag doen. Stuur eerst het formulier op.

Aanvraag ontheffing aantoonbaar geleverde inspanningen (opent in nieuw venster) (153Kb, pdf)

2. Aantoonbaar voldoende ingeburgerd

Misschien bent u al goed ingeburgerd. Woont u al 10 jaar in Nederland en nergens anders? En hebt u in Nederland meer dan 5 jaar werk gehad? En bent u goed in Nederlands? Dan hoeft u misschien helemaal geen inburgeringsexamen te doen. U krijgt dan een ontheffing. Stuur het formulier voor ontheffing op. Stuur ook de werkgeversverklaring op. De werkgeversverklaring moet u op uw werk laten invullen. Voordat u een ontheffing krijgt, moet u eerst een gesprek hebben met DUO. Dit gesprek kost €90. Na het gesprek beslist DUO of u een ontheffing krijgt. Het formulier en de werkgeversverklaring staan hieronder.

Aanvraag ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd (111Kb, pdf)

Werkgeversverklaring in het kader van de Wet inburgering 2013 (opent in nieuw venster) (81Kb, pdf)

3. Ontheffing om medische redenen

Kunt u geen examen doen omdat u ernstig ziek bent? Of omdat u een handicap hebt? Ook dan kunt u een ontheffing aanvragen. U hoeft dan geen inburgeringsexamen te doen. Kijk op de site van Argonaut.

Een dokter van Argonaut gaat u onderzoeken. Dat onderzoek kost geld. U moet het geld betalen aan Argonaut. Dan schrijft de dokter een brief. In die brief schrijft de dokter of u kunt inburgeren. U moet een formulier van DUO invullen en samen met de brief naar DUO sturen. DUO beslist of u de ontheffing krijgt. Het formulier staat hieronder.

Aanvraag ontheffing om medische of psychische redenen (opent in nieuw venster) (103Kb, pdf)

Meer tijd nodig

U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Denkt u dat u meer tijd nodig hebt? Dan mag u er misschien langer over doen.

Uw best gedaan

Doet u goed uw best om in te burgeren? Maar lukt het niet op tijd om uw inburgeringsdiploma te halen? Dan kunt u 2 jaar extra de tijd krijgen.
Er zijn voorwaarden.
-    U hebt minimaal 300 uur inburgeringscursus gedaan bij een goedgekeurde school. De goedgekeurde scholen staan op de site van Blik op Werk.
-    U hebt het inburgeringsexamen 2 keer of vaker gedaan.
U kunt om extra tijd vragen met het formulier hieronder. Stuur het maximaal 6 maanden voor het einde van uw inburgeringstermijn op. U mag het formulier niet eerder sturen. Dan doet DUO niets met uw aanvraag.

Aanvraag verlenging inburgeringstermijn (opent in nieuw venster) (155Kb, pdf)

Analfabeten

Analfabeten zijn mensen die niet kunnen lezen of schrijven. Analfabeten kunnen maximaal 2 jaar extra tijd krijgen om in te burgeren. Na de alfabetiseringscursus krijgen ze daarover een brief van DUO.
Heeft een analfabeet 8 weken na de cursus nog geen brief gehad van DUO? Dan kan hij de verlenging zelf aanvragen. Ook als hij een alfabetiseringscursus doet op een school die niet op de lijst staat van Blik op Werk.

Aanvraag verlenging inburgeringstermijn bij alfabetisering (opent in nieuw venster) (149Kb, pdf)

Ziek

Kunt u niet op tijd inburgeren, omdat u langer dan 3 maanden ziek was? Of was uw partner of uw kind langer dan 3 maanden ziek? Dan kunt u extra tijd krijgen om uw diploma te halen. U kunt de extra tijd aanvragen met het formulier dat hieronder staat.
Stuur het maximaal 6 maanden voor het einde van uw inburgeringstermijn op. U mag het formulier niet eerder sturen. Dan doet DUO niets met uw aanvraag.

Machtiging opvragen gezondheidsgegevens (opent in nieuw venster) (153Kb, pdf)

Een kind gekregen

Kunt u niet op tijd inburgeren omdat u vrouw bent en een kind hebt gekregen? Dan kunt u extra tijd krijgen om uw inburgeringsdiploma te halen. U kunt om extra tijd vragen door een brief te sturen. Schrijf in de brief wanneer uw kind is geboren. Zet ook uw burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum in de brief.
Stuur de brief maximaal 6 maanden voor het einde van uw inburgeringstermijn. U mag de brief niet eerder sturen. Dan doet DUO niets met uw aanvraag.

Niet op tijd klaar

U had 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dat heet inburgeringsplicht. Bent u niet op tijd klaar? Dan kunt u een boete krijgen. Als u geen asielmigrant bent, kan het ook gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Een boete

Als u niet genoeg hebt gedaan, krijgt u een brief van DUO. In de brief staat dat u een boete hebt. De boete is maximaal 1.250 euro. U krijgt ook 2 jaar extra de tijd om uw inburgeringsdiploma te halen.

De boete hangt af van het aantal keren dat u examen hebt gedaan voor alle onderdelen. En van het aantal uren inburgeringscursus dat u hebt gedaan. Alleen een inburgeringscursus bij een school met het Blik op Werk-keurmerk telt. Hieronder ziet u hoe veel boete u moet betalen.


Aantal gevolgde uren inburgeringscursus Aantal keren examen gedaan in alle onderdelen en niet gehaald
0 keer 1 keer 2 keer
Minder dan 150 € 1250 € 1000 € 750
150 tot 300
€ 875 € 625 € 375
300 of meer
€ 500 € 250 Geen boete

Hebt u 150 uur of meer aan inburgeringscursus gevolgd? En hebt u dit nog niet aan DUO doorgegeven? Stuur dan het formulier ‘Verklaring deelname inburgeringscursus’ op. U hebt dit formulier gekregen bij de brief ‘vooraankondiging termijnoverschrijding’. Vraag uw school het formulier voor u in te vullen. Stuur daarna het formulier op naar DUO.

Telefoongesprek DUO

Is er een goede reden dat u niet op tijd klaar bent? Zat u bijvoorbeeld in de gevangenis? Dan kunt u vragen om een telefoongesprek met DUO. U moet dit gesprek aanvragen met het formulier dat bij de brief van DUO zit. In het telefoongesprek kunt u uitleggen waarom u nog niet bent ingeburgerd. Op het formulier noemen we het telefoongesprek een 'hoorzitting'.

Niet mee eens

Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u een bezwaarbrief sturen.

Zelf verantwoordelijk

Hulp zoeken

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering. Maar u kunt wel iemand vragen om u te helpen.

Wie kan u helpen?

Wilt u hulp bij het regelen van uw inburgering? Misschien kan uw familie helpen. Of een vriend. Of iemand van uw school.

Machtigen

Wilt u dat iemand anders dingen voor u regelt bij DUO? Dan kunt u iemand machtigen. Stuur het formulier op om iemand te machtigen. Het formulier staat hieronder.

Machtiging (opent in nieuw venster) (104Kb, pdf)